در این پادکست، در مورد موضوع تولدی در تاریکی صحبت میکنیم و می گوییم چطور می توانید در شرایط سخت، زندگی تان را شکوفا کنید.